1-کلیه حقوق دوره ها محفوظ بوده و نشر آن به هیچ وجه مورد قبول وبسایت آموزش مجازی دی نمی باشد.

2-تمامی دوره ها توسط مدرسین و مترجمین ترجمه و تدریس شده اند اما درصورت اشتباه املایی یا کاربردی ضمن پوزش از شما ، هیچگونه تعهدی به وبسایت آموزش مجازی دی تعلق نمی گیرد.

3-تمامی اطلاعات مشتریان محفوظ بوده اما درصورت سرقت و یا هک شدن ، وبسایت آموزش مجازی دی هیچگونه تعهدی را برعهده نمی گیرد.

4-تمامی مدارک توسط شرکت های صادر کننده مدرک صادر می شوند و اعتبار آنها بعهده همان شرکت صادرکننده است.

5-درصورت عدم رضایت از دوره هیچ مبلغی به مشتری و دانش پذیر پس داده نخواهد شد.

6-درصورت عدم صدور مدرک ، این وبسایت هیچگونه تعهدی را نسبت به آن نمی پذیرد.

7-درصورت غیرفعال شدن سایت درقبال هرگونه مسائلی ،این وبسایت هیچ مسئولیتی را درقبال دوره ها برعهده نمی گیرد.

8-حداکثر تضمین زمان باقی ماندن دوره ها در پنل دانش پذیر یک ماه می باشد و بعد از آن هیچگونه تعهدی به عهده وبسایت آموزش مجازی دی نمی باشد.